Twee partijen eisen betaling van één vordering, aan wie moet worden betaald?

29 februari 2020

Regelmatig komt het voor dat meerdere partijen claimen recht te hebben op (volledige) betaling van dezelfde vordering. Een lastige situatie voor de debiteur. Aan wie moet hij betalen?

In deze column wordt ingegaan op de vraag hoe ik deze situaties kan worden gehandeld.

Situatie: twee partijen eisen betaling
Dergelijke situaties zijn niet denkbeeldig. In de praktijk komen deze regelmatig voor. Voorbeeld: Jansen B.V. moet € 5.000,– betalen aan De Wit B.V. Dan gebeuren er twee dingen:

  1. onder Jansen B.V. wordt ten laste van De Wit B.V. beslag gelegd;
  2. Jansen B.V. ontvangt van de bank van De Wit B.V. het bericht dat de vordering aan de bank is verpand en dat alles wat aan De Wit B.V. verschuldigd is, aan de bank moet worden betaald.

Opschorten
Voor situaties als hiervoor genoemd, geeft de wet geeft de volgende regeling.

Indien de debiteur op redelijke gronden twijfelt aan wie betaling moet plaatsvinden, is hij gerechtigd betaling op te schorten.

Wanneer is er sprake van twijfel op redelijke grond? In het algemeen geldt dat hiervan sprake is wanneer:

  1. door twee schuldeisers betaling van deze debiteur wordt gevorderd; én
  2. niet aanstonds duidelijk is wiens recht het oudste en/of sterkste is.

De bevoegdheid om op te schorten, bestaat zo lang deze twijfel er is over aan wie moet worden betaald.

Twee partijen eisen betaling: noodzaak duidelijkheid
Als de debiteur aan de verkeerde partij betaalt, kan dat ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Als hoofdregel geldt dat wanneer aan de verkeerde partij wordt betaald, alsnog aan de werkelijk gerechtigde moet worden betaald. Het betaalde bedrag kan in beginsel worden teruggevorderd van de partij aan wie (achteraf gezien) ten onrechte is betaald. Het is echter altijd de vraag of het lukt dit bedrag terug te krijgen.

Is er beslag gelegd? Het is strafbaar om iets waarop beslag is gelegd, aan het beslag te onttrekken (door bijvoorbeeld het betreffende bedrag aan een derde te betalen).

TIP
Is het onduidelijk aan wie u moet betalen? Voorkom risico’s! Schort uw betaling op, doe hiervan uitdrukkelijk mededeling aan alle betrokken partijen en leg dit schriftelijk vast.

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl