Wanneer is een debiteur in verzuim? En wat zijn de gevolgen hiervan?

10 juli 2023

Helaas komt het regelmatig voor dat andere partijen hun verplichtingen niet nakomen. Meestal is dat op z’n minst vervelend maar het kan ook ernstige consequenties hebben. Het kan bijvoorbeeld tot schade lijden.

Kan een debiteur diens verplichtingen niet meer nakomen? En zal dat zo blijven? Dan kan de schuldeiser hier in de regel direct tegen optreden. Is het nog wel mogelijk deze verplichtingen na te komen? Dan moet de debiteur in beginsel in verzuim verkeren voordat de schuldeiser iets anders kan doen dan eisen dat de afspraken alsnog worden nagekomen.

Het is daarom belangrijk te weten: wanneer een partij in verzuim is, hoe een partij in verzuim kan worden gebracht, hoelang verzuim duurt, hoe verzuim kan worden beëindigd en wat de gevolgen van verzuim zijn. Dit wordt hierna besproken.

Wanneer is een debiteur in verzuim?

Hierna wordt in hoofdlijnen besproken hoe een debiteur in verzuim kan raken.
Een debiteur is in verzuim wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.

 1. Op de debiteur rust een verplichting die opeisbaar is.
 2. De debiteur schiet tekort bij de nakoming van die verplichting:
  i. de prestatie wordt niet geleverd (maar kan nog wel worden geleverd); en/of
  ii. de prestatie wordt niet goed geleverd (wat nog kan worden hersteld)
 3. De vertraging kan aan de debiteur worden toegerekend.
 4. De debiteur is niet bevoegd het leveren van de prestatie uit te stellen totdat de schuldeiser aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan (opschortingsbevoegdheid).
 5. Één van de volgende situaties heeft zich voorgedaan:
  i. de debiteur is in gebreke gesteld:
  1. de crediteur heeft de debiteur schriftelijk aangemaand diens verplichting alsnog na te komen; en
  2. heeft daarvoor een redelijke termijn gesteld.
  Zo’n redelijke termijn is niet nodig wanneer:
  a. de debiteur de verplichting tijdelijk niet kan nakomen
  b. uit de houding van de debiteur blijkt dat aanmanen nutteloos zou zijn;
  ii. de termijn waarbinnen moet worden nagekomen, verstrijkt zonder dat de verplichting is nagekomen (een fatale termijn). Dit is alleen anders wanneer blijkt dat die termijn niet als een fatale termijn is bedoeld;
  iii. er is een verplichting tot schadevergoeding wegens een onrechtmatige daad of wanprestatie en deze wordt niet meteen nagekomen.

Hoe lang duurt het verzuim?

De debiteur is in verzuim zolang aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan.

Hoe eindigt verzuim?

Verzuim kan op verschillende manieren eindigen:
1. de debiteur komt de verplichting als nog na;
2. het wordt blijvend onmogelijk de prestatie alsnog te leveren (of te herstellen).

Waarom is verzuim belangrijk?

Wanneer de debiteur in verzuim raakt, zijn daaraan gevolgen verbonden. Voorbeelden hiervan zijn:
1. de debiteur wordt verplicht tot vergoeding van de schade die door de vertraging ontstaat;
2. is er sprake van een overeenkomst waaruit alle partijen zich ergens toe verplichten om recht te krijgen op een prestatie van de andere partij (een wederkerige overeenkomst) ? En is het op zich mogelijk voor de debiteur om diens verplichting(en) nog na te komen? Dan krijgt de schuldeiser bevoegd om deze overeenkomst te ontbinden.
3. de schuldeiser krijgt de bevoegdheid om vervangende schadevergoeding te eisen (in plaats van nakoming van de overeenkomst).

Heeft u vragen over verzuim?

Vraagt u zich af hoe u een andere partij in verzuim kan laten raken? Wilt u weten of uzelf in verzuim verkeert? Of heeft u een andere vraag over verzuim? Wij helpen u graag. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl