Privacy- en cookieverklaring

Versie maart 2020

Advocatenkantoor Elassaiss vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Deze privacy- en cookieverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de door Advocatenkantoor Elassaiss verwerkte persoonsgegevens.

Ook volgt een beknopt overzicht van de rechten van betrokkenen. Betrokkenen zijn de personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt.

1. Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijke
Advocatenkantoor Elassaiss
Lingedijk 58
4002 XL Tiel
info@elassaiss.nl
0344-227030

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Advocatenkantoor Elassaiss? Of wilt u als betrokkene uw wettelijke rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Advocatenkantoor Elassaiss verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. contact- en registratiegegevens (van de contactpersonen) van cliënten, andere opdrachtgevers, leveranciers, overige relaties en wederpartijen van partijen namens wie Advocatenkantoor Elassaiss optreedt;
 2. indien wettelijk vereist, BSN-nummers van cliënten/hun bestuurders en kopieën van identiteitsbewijzen;
 3. andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Advocatenkantoor Elassaiss;
 4. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van Advocatenkantoor Elassaiss. Dit betreft onder meer een deel van het IP-adres van de bezoeker, het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en het klikgedrag tijdens een websitebezoek;
 5. van sollicitanten: persoonsgegevens die door een sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld contactgegevens en de persoonsgegevens die in een curriculum vitae zijn opgenomen; persoonsgegevens die naar voren komen op internet (of social media); en overige persoonsgegevens waarvan verwerking is vereist met het oog op toepasselijke wet- of regelgeving;
 6. betalingsgegevens van partijen van wie Advocatenkantoor Elassaiss een betaling ontvangt of waaraan zij een betaling verricht.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Advocatenkantoor Elassaiss kan op verschillende manieren persoonsgegevens verzamelen:

 1. iemand verstrekt persoonsgegevens over zichzelf;
 2. een cliënt/opdrachtgever, wederpartij of derde verstrekt persoonsgegevens over iemand anders;
 3. door het raadplegen van openbare registers en bronnen, zoals het handelsregister.

4. Cookies
Op verschillende plaatsen op haar websites maakt Advocatenkantoor Elassaiss gebruik van cookies.

a. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (identificatie)bestandjes die met pagina’s van de websites van Advocatenkantoor Elassaiss worden meegestuurd en die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de harde schrijf van de computer waarmee deze websites worden bezocht. De in cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd naar de servers van Advocatenkantoor Elassaiss.

b. Waarom worden cookies gebruikt?
Advocatenkantoor Elassaiss gebruikt zogenaamde functionele cookies. Deze worden gebruikt om haar diensten en (het gebruik van) haar website te verbeteren. Verder worden analytische cookies gebruikt om statistische gegevens van de websites te verzamelen.

c. Google Analytics
Via de websites van Advocatenkantoor Elassaiss worden cookies van Google Analytics geplaatst. Zo kan het gebruik van deze website worden geanalyseerd. Telkens wanneer een website wordt bezocht waar een onderdeel van Google Analytics is ingebouwd, wordt de browser van de bezoeker automatisch gevraagd gegevens naar Google te verzenden. Daarbij wordt het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De cookies die worden gebruikt zijn: 1.)_ga; 2.)_gat_gtag_UA_81041609_1; en 3.)_gid.

d. Delen berichten via social media
Op de websites zijn buttons opgenomen waarmee webpagina’s kunnen worden geliked en/of gedeeld op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze werken via stukjes code die van de betreffende partijen afkomstig zijn. Wordt op deze buttons geklikt dan worden via deze codes worden cookies geplaatst. Advocatenkantoor Elassaiss heeft daar geen invloed op en houdt hier ook geen toezicht op. Het gebruik van deze media is daarom voor eigen risico van de gebruiker. Advocatenkantoor Elassaiss is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via dergelijke partijen. Zij adviseert de privacyverklaringen en voorwaarden van deze partijen te lezen voordat gebruik van hun diensten wordt gemaakt.

e. In-, uitschakelen en verwijderen van cookies
Alle gangbare browsers kunnen zo worden ingesteld dat het opslaan van cookies wordt verhinderd. Cookies die al zijn geplaatst, kunnen met behulp van deze browsers of andere software worden verwijderd. Informatie hierover kunt u vinden via (de help-functie van) de browsers.

Wordt het gebruik van cookies in een internetbrowser uitgeschakeld, dan kunnen mogelijk niet alle functies van de websites worden gebruikt.

5. Doel en grondslag van de verwerking
De doelen waarvoor Advocatenkantoor Elassaiss de hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt en de grondslagen daarvan zijn de volgende:
1. contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van de contactpersonen) van cliënten, andere opdrachtgevers, leveranciers, overige relaties:

 • doel 1: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is en/of het treffen van precontractuele maatregelen. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (hierna: “AVG”): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • doel 2: het kunnen controleren op een eventueel conflicterend belang bij het aannemen van nieuwe zaken. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • doel 3: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • doel 4: het onderhouden van contact in de ruimste zin des woords, waaronder voor het uitnodigen voor evenementen en voor andere commerciële doeleinden. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële belangen van Advocatenkantoor Elassaiss;
 • doel 5: overige specifiek benoemde doelen indien daarvoor expliciet toestemming is verleend door de betreffende persoon/personen. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub a AVG: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

2. contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van contactpersonen) van wederpartijen van partijen namens wie Advocatenkantoor Elassaiss optreedt:

 • doel 1: het kunnen uitvoeren van een opdracht van een cliënt, andere opdrachtgever en/of overige relatie. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde. Deze derde is de betreffende cliënt, andere opdrachtgever en/of relatie;
 • doel 2: het kunnen controleren op een eventueel conflicterend belang bij het aannemen van nieuwe zaken. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • doel 3: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

3. BSN en kopieën van legitimatiebewijzen van cliënten/hun bestuurders:

 • het doel van het verwerken van deze gegevens is het voldoen aan een wettelijke verplichting. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

4. contact- en overige (wettelijk verplichte) persoonsgegevens van sollicitanten:

 • doel 1: het onderhouden van contact – waaronder voor het uitnodigen van sollicitatiegesprekken – en het beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de bedrijfsbelangen van Advocatenkantoor Elassaiss;
 • doel 2: het beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant met het oog op toepasselijke wet- en regelgeving. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • doel 3: het komen tot overeenstemming met de sollicitant over een (toekomstig) dienstverband, en het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het registreren en anderszins verwerken van persoonsgegevens zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving. De grondslag zijn dan:
  o artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (precontractuele afspraken) met de sollicitant;
  o artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • doel 4: overige specifiek benoemde doelen indien daarvoor expliciet toestemming is verleend door de sollicitant. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub a AVG: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

5. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van Advocatenkantoor Elassaiss:

 • het doel van het verwerken van deze gegevens is – zoals hiervoor beschreven – het verbeteren van de dienstverlening en functionaliteit van de websites en het verkrijgen van inzicht in het klikgedrag van bezoekers van deze websites om de vindbaarheid en effectiviteit hiervan voor Advocatenkantoor Elassaiss zoveel mogelijk te vergroten. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële belangen van Advocatenkantoor Elassaiss.

6. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
Advocatenkantoor Elassaiss zal de hiervoor genoemde persoonsgegevens – indien en voor zover van toepassing – verstrekken aan de volgende categorieën ontvangers:

 1. verwerkers, waaronder verleners van secretariële en administratieve diensten, verleners van ict diensten (waaronder hosting), Google Analytics (onderdeel van Google Inc.) en Facebook, Twitter en/of LinkedIn indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van een van de websites van Advocatenkantoor Elassaiss via sociale netwerken
 2. rechtbanken en andere rechtsprekende of daarmee vergelijkbare instanties, deurwaarders en andere instanties en/of personen indien dat in het belang is van de tenuitvoerlegging van de diensten van Advocatenkantoor Elassaiss;
 3. waarnemers
 4. in geval van persoonsgegevens van sollicitanten: de eventueel bij de sollicitatieprocedure betrokken werving- en selectiebureaus en de door de sollicitant genoemde referenten.

Advocatenkantoor Elassaiss respecteert het op haar rustende beroepsgeheim. Zij sluit met alle door haar aangestelde verwerkers verwerkingsovereenkomsten om de bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen. Voor het overige stelt Advocatenkantoor Elassaiss persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden (waaronder de overheid), die niet zijn aan te merken als door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover daartoe op grond van de wet-, regelgeving en/of een vonnis een verplichting bestaat dan wel indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming door de belanghebbende is gegeven.

7. Doorgeven van gegevens aan derde landen
Advocatenkantoor Elassaiss verstrekt via de volgende partijen (mogelijk) persoonsgegevens aan partijen in derde landen:

 1. Google Analytics (zie hiervoor onder paragraaf 4 “Cookies”);
 2. indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van een van de websites van Advocatenkantoor Elassaiss via sociale netwerken, kan informatie terechtkomen bij Facebook, Twitter en/of LinkedIn (zie hiervoor onder paragraaf 4 “Cookies”).

8. Duur van de opslag
Advocatenkantoor Elassaiss verwerkt persoonsgegevens (waaronder begrepen het bewaren hiervan) alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen ook wettelijke bewaartermijnen. Gelet op de periode waarin het voorkomt dat (voormalige) cliënten vragen om informatie uit afgesloten dossiers, worden dossiers bewaard gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten hiervan, tenzij Advocatenkantoor Elassaiss blijkt dat een langere termijn wenselijk is. In dat geval wordt de bewaartermijn verlengd met zoveel tijd als daarvoor nodig blijkt.

Reservekopieën in backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

Persoonsgegevens van sollicitanten die niet (op basis van die sollicitatie) in dienst treden bij Advocatenkantoor Elassaiss, worden tot maximaal vier weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure bewaard. Dit is slechts anders indien de betreffende persoon/personen toestemming heeft/hebben gegeven voor verlenging van deze termijn met een daarbij af te spreken periode.

9. Rechten van een betrokkene
Op grond van de AVG heeft een betrokkende onder meer de volgende rechten:

 1. recht op inzage en recht op bevestiging van verwerking van persoonsgegevens (artikel 15 AVG);
 2. recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 3. recht op verwijdering (artikel 17 AVG);
 4. recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
 5. recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
 6. recht van verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG);
 7. recht op intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens (artikel 7 lid 3 AVG).

Indien een betrokkene één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen (dan wel een toelichting daarop wenst), kan een daartoe strekkend verzoek schriftelijk worden gedaan via info@elassaiss.nl of per post via het bovenaan deze verklaring genoemde adres.

Tot slot heeft een betrokkene het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij woont of werkt of waar hij vermoedt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Verplicht persoonsgegevens te verstrekken? Gevolgen weigeren/nalaten
Advocatenkantoor Elassaiss sluit alleen overeenkomsten met partijen die alle (persoons)gegevens verstrekken die:

 1. nodig zijn om die partijen te identificeren op de wijze, zoals bij wet- en regelgeving voorgeschreven;
 2. nodig zijn voor een goede tenuitvoerlegging van de betreffende overeenkomst, waaronder overeenkomsten tot dienstverlening door Advocatenkantoor Elassaiss.

Het niet verstrekken van voornoemde persoonsgegevens heeft tot gevolg dat Advocatenkantoor Elassaiss geen overeenkomst sluit met de betreffende partij, dan wel dat zij deze beëindigt.

11. Bestaan van automatische besluitvorming/profilering
Advocatenkantoor Elassaiss maakt geen gebruik van automatische besluitvorming en/of profilering.

12. Veiligheid van persoonsgegevens
Advocatenkantoor Elassaiss maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Hiermee wordt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van de persoonsgegevens gewaarborgd.

13. Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid
Advocatenkantoor Elassaiss behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en haar cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl