Betaalt uw debiteur te laat? Welke rente kunt u vorderen?

10 juli 2023

Betaalt uw schuldenaar te laat? Dan kunt u schadevergoeding vorderen voor de schade die u door deze vertraging lijdt (vertragingsschade). Deze schadevergoeding bestaat uit rente. Maar welke rente is dat?

Wettelijke rente of contractuele rente?

In de wet is bepaald dat de schadevergoeding voor het te laat betalen van een geldsom, rente is. Zijn er geen contractuele rente-afspraken? Dan is dat wettelijke rente. Zijn er wel contractuele rente-afspraken? Dan is in beginsel de afgesproken rente verschuldigd.

Wettelijke rente of wettelijke handelsrente?

Is er wettelijke rente verschuldigd? Dan moet vervolgens worden beoordeeld om welk type het gaat. Er zijn twee types: ‘gewone’ wettelijke rente en wettelijke handelsrente.
Wanneer is wettelijke handelsrente verschuldigd? Deze rente geldt alleen voor vorderingen uit handelsovereenkomsten. Dat is een overeenkomst:

  1. Die natuurlijke en/of rechtspersonen sluiten in de uitoefening van hun beroep op bedrijf;
  2. Op grond waarvan één van hen iets moet geven of doen;
  3. Waarvoor de ander een geldbedrag verschuldigd is.

Rente maximaliseren bij handelsovereenkomsten

De wettelijke rentes veranderen steeds in hoogte. Wil u zeker zijn van een zo hoog mogelijke rente? Dan kunt u bijvoorbeeld afspreken: dat de rente een bepaald percentage zal zijn maar dat wanneer de toepasselijke wettelijke rente hoger is dan die overeengekomen rente, die wettelijke rente verschuldigd is.

Tip: Maak slimme renteafspraken! Het verschil kan aanzienlijk zijn.

Wanneer is wettelijke rente verschuldigd?

Uiteraard is rente pas verschuldigd wanneer aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Dat is per type rente verschillend. ‘Gewone’ wettelijke rente is pas verschuldigd wanneer de debiteur in verzuim is. Voor wettelijke handelsrente zijn in de wet voor verschillende situaties verschillende startmomenten opgenomen. Het uitgangspunt is 30 dagen na de afgesproken uiterste dag van betaling. Voor contractuele rente kunnen partijen bij hen passende afspraken maken.

Tip: Maak slimme afspraken, ook wanneer geen contractuele rente wordt afgesproken. Ook hier geldt: het verschil kan aanzienlijk zijn.

Koersverlies door te late betaling

Is er ook koersverlies bij internationale transacties? En is de schuldenaar in verzuim? Dan heeft de schuldeiser in veel gevallen ook recht op vergoeding van deze schade. Hierop wordt in dit artikel niet nader ingegaan.

Heeft u vragen over contractuele of wettelijke rente?

Heeft u vragen over een contractuele of wettelijke rente? Of over iets wat daarmee samenhangt? Wij helpen u graag. U kunt dan vrijblijvend contact opnemen met Cathelijne Elassaiss-Schaap via 0344 – 227 030 of via elassaiss@elassaiss.nl.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl