Mag de bank krediet opzeggen? De rol van contractuele opzeggingsgronden

29 januari 2020

Banken nemen standaard een aantal opzeggingsgronden in kredietovereenkomsten op. Meestal wordt hierop een beroep gedaan wanneer een krediet wordt opgezegd. Mag de bank een krediet opzeggen met een beroep op (een) contractuele opzeggingsgrond(en)?

De mogelijkheid voor de bank om een krediet op te zeggen wordt besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden om tegen een dergelijke opzegging op te komen.

Voorwaarden opzegging krediet
Of de opzegging van een krediet rechtsgeldig is, moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld aan de hand van een dubbele toets.

1: is voldaan aan de voorwaarde(n) voor opzegging?
Eerste criterium: is voldaan aan de in de kredietovereenkomst genoemde voorwaarde(n) voor opzegging van het krediet? Zo ja, dan is opzegging in principe mogelijk.

2: de redelijkheid en billijkheid
Tweede criterium: is de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar? Zo niet, dan is opzegging van het krediet niet mogelijk. Dit geldt ook indien de opzeggingsgrond zich voordoet. Of aan deze voorwaarde is voldaan, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan de voor banken geldende zorgplicht een belangrijke rol spelen. Op grond van de algemene bankvoorwaarden moet de bank namelijk naar beste vermogen rekening houden met de belangen van de kredietnemer. Dat geldt ook bij het besluit of een krediet wel of niet wordt opgezegd.

Opzegging krediet bij een samengesteld krediet
Soms bestaat een kredietfaciliteit uit meerdere kredieten. Dit is een zogenaamd ‘samengesteld krediet’. In deze situaties moet per krediet worden beoordeeld of de bank dit rechtsgeldig heeft opgezegd of kan opzeggen. Het is mogelijk dat de bank wel bevoegd is (een) bepaalde krediet(en) op te zeggen maar niet alle kredieten.

Tip: wat kunt u doen wanneer uw krediet wordt opgezegd?
Wat betekent het voorgaande voor de praktijk? Wordt uw krediet opgezegd of wordt daarmee gedreigd, dan is het raadzaam deze opzegging kritisch te (laten) beoordelen. Zoals hiervoor aangegeven, is opzegging alleen mogelijk indien deze de dubbele toets kan doorstaan.

Het komt in de praktijk voor dat banken ten onrechte een beroep op een opzeggingsgrond doen. Of een dergelijk beroep op een opzeggingsgrond onterecht is, is niet altijd direct duidelijk. Hiervoor is vaak specialistische kennis nodig.

Verder moet worden beoordeeld of de opzegging in die situatie al dan niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Hierbij moet naar alle aspecten worden gekeken. Dit betreft zowel de gevolgen van een opzegging (die vaak ernstig en ingrijpend zijn) als omstandigheden uit het verleden (zoals de wijze waarop de bank en de kredietnemer tegenover elkaar hebben gehandeld). Tot slot kunnen ook te verwachten toekomstige ontwikkelingen een bepalende rol spelen.

Vragen
Heeft u vragen over een (dreigende) volledige of gedeeltelijke opzegging van een krediet(overeenkomst)? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl