Te laat publiceren van jaarstukken: bestuurdersaansprakelijkheid?

4 juli 2019

Tijdig publiceren van jaarstukken is om meerdere redenen essentieel. Een van de grootste risico’s van het te laat openbaar maken (deponeren) van jaarstukken doet zich voor in faillissement: bestuurdersaansprakelijkheid.

De hoofdregel is dat de bestuurder van een gefailleerde aansprakelijk is indien:

  • het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld; én
  • het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

Te laat gepubliceerd: bestuurdersaansprakelijkheid?
Is in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement te laat gepubliceerd?

Het is wettelijk bepaald dat in die gevallen:

  • er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder; én
  • dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Hierop is een uitzondering: een onbelangrijk verzuim is niet van belang.

Kortom, bij te late publicatie van jaarstukken, loopt de bestuurder aan tegen een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur en dus een (ver)groot risico op bestuurdersaansprakelijkheid.

Verweer tegen bestuurdersaansprakelijkheid
Is in deze situaties verweer tegen bestuurdersaansprakelijkheid mogelijk? Dat hangt af van de feitelijke situatie.

Is er wel tijdig gepubliceerd dan kan dit uiteraard als verweer worden gevoerd.

Is er werkelijk te laat gepubliceerd? Dan staat daarmee in beginsel de onbehoorlijke taakvervulling vast. Hiertegen kan slechts één verweer worden gevoerd: dat er sprake is van een onbelangrijk verzuim. Volgens de rechtspraak kan hiervan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de publicatie (echt) slechts enkele dagen te laat is. Of een dergelijk verweer slaagt, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Verweer is mogelijk tegen het vermoeden dat het te laat publiceren een belangrijke oorzaak van het faillissement is. In dat geval moet worden aannemelijk gemaakt dat andere feiten en/of omstandigheden dan het kennelijke onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Zijn er meerdere bestuurders, dan zijn mogelijk ook nog andere verweren te voeren.

Tip
Ook bij niet tijdige publicatie van jaarstukken kan verweer worden gevoerd tegen een vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Dit moet wel goed worden ingestoken!

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl