DGA en persoonlijk borg? Let op bij terugtreden!

16 juni 2020

Regelmatig geven directeur-grootaandeelhouders (“dga’s”) persoonlijke borgstellingen af ten behoeve van een bedrijfsfinanciering. Wat gebeurt er echter wanneer de dga zijn aandelen verkoopt en/of het bestuurderschap neerlegt? 

Deze borgstellingen worden vaak relatief gemakkelijk door dga’s gegeven. Dat heeft er onder meer mee te maken dat zij heel nauw betrokken zijn bij de onderneming. Daardoor worden de risico’s van een dergelijke borgstelling vaak als in te schatten en beheersbaar ervaren. Als bestuurder en aandeelhouder sta je immers zelf aan het roer. Verder is het veelal een harde voorwaarde om de benodigde financiering te krijgen voor het bedrijf waarbij de dga belanghebber is.

Gevolgen verkoop aandelen / neerleggen bestuurderschap voor borgstelling
Wat gebeurt er met deze borgstelling wanneer de dga zijn aandelen verkoopt en/of terugtreedt als bestuurder? Tenzij er iets anders is afgesproken, loopt de borgstelling dan door. Dit laatste is meestal het geval. Aldus ontstaat een situatie die de (voormalig) dga niet voor ogen had toen de borgstelling werd gegeven: instaan voor een schuld van een vennootschap waarin hij geen zeggenschap meer heeft en waarbij hij mogelijk zelfs in het geheel niet meer betrokken is en/of geen belang meer heeft.

Toekomstige financieringen
Hoe zit dat met financieringen die later door de vennootschap bij de betreffende financier worden aangevraagd? Dus na het terugtreden als aandeelhouder en/of bestuurder? Geldt de borgstelling daar ook voor? Dat hangt af van de formulering van de borgstelling. Is deze algemeen en niet beperkt tot een bepaalde financiering, dan is er een reëel risico dat ook deze nieuwe financiering onder de borgstelling valt. Helaas is dit iets wat in de praktijk voorkomt. Dat kan voor hoogst onaangename verassingen zorgen.

Oplossing
Wat is de oplossing? Deze ligt in de contractuele sfeer.

Idealiter wordt direct overeengekomen dat de borgstelling vervalt wanneer het dga-schap eindigt. Dat zullen financiers echter in de regel niet wenselijk vinden. 

Lukt het voorgaande niet? Let dan op het volgende. 

Einde en opzegbaarheid
Wordt de borgtocht (ook) voor toekomstige vorderingen aangegaan? Zorg ervoor dat deze op zo kort mogelijke termijn kan worden opgezegd en in ieder geval bij het einde van het dga-schap. Borgstellingen kunnen namelijk zo worden ingericht dat opzegging niet of niet met directe ingang kan. Het meest handig is de afspraak dat de borgstelling niet geldt voor verbintenissen die ontstaan na de verkoop/het terugtreden.

Is opzegging nodig? Zorg er vervolgens voor dat deze daadwerkelijk plaatsvindt. In de praktijk wordt dit weleens vergeten. Blijf ook alert op eventuele andere formaliteiten die u in acht moet nemen, bijvoorbeeld het op een bepaalde manier informeren van de bank over het einde van het dga-schap.

Afspraken
Vervolgens is het belangrijk dat uiterlijk ten tijde van de verkoop en/of het terugtreden afspraken worden gemaakt met de financier en de koper/opvolger. 

Idealiter wordt u door de financier ontslagen uit uw verplichtingen als borg. Daarvoor zou bijvoorbeeld een nieuwe borgstelling door de koper/opvolger een oplossing kunnen zijn. 

Is dit laatste niet mogelijk? Zeg dan – voor zover dat kan – de borgstelling op (voor toekomstige verbintenissen). Maak verder afspraken met de koper/opvolger. Zorg daarbij in ieder geval voor een regeling voor de onverhoopte situatie dat u als borg tot betaling wordt aangesproken. 

Heeft u vragen?
Vraagt u zich af hoe het met uw borgstelling zit? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl