Privacyrecht

Privacyvragen vanuit verschillende invalshoeken benaderen

Alle ondernemingen en andere organisaties hebben te maken met persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving (waarvan de AVG het meest bekend is) moeten zij aan voorwaarden voldoen. Dit wordt door die ondernemingen/organisaties veelal als een grote belasting gezien. Advocatenkantoor Elassaiss helpt hen om op een zo efficiënt mogelijke manier te voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het privacyrecht, wij benaderen zaken op dit gebied vanuit verschillende invalshoeken. Het juridische is uiteraard zeer belangrijk, niet in de laatste plaats vanwege de sancties op het niet-naleven van de wet- en regelgeving. Wij staan echter ook stil bij de commerciële kant van de zaken en de belasting van de privacywetgeving voor de onderneming/organisatie en haar medewerkers. Ook hebben wij aandacht voor de feitelijke situatie. Die kan bepalend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de fysieke inrichting van de locatie waar de verwerking plaatsvindt. Indien dat nodig is, gaan wij op locatie kijken en ter plaatse adviseren. Vanzelfsprekend wordt het ict-aspect, dat bij de meeste kwesties een rol speelt, niet uit het oog verloren.

Wat doen wij?


In het kader van privacy en de AVG adviseren en procederen wij over onder meer de volgende onderwerpen:

 • het opstellen privacybeleid, ook ten aanzien van de fysieke inrichting van de onderneming/organisatie
 • het opstellen van een privacystatement en een cookie-verklaring
 • het beoordelen of een bepaalde verwerking onder de privacywetgeving valt
 • het beoordelen of voldaan is aan de voorwaarden voor de beoogde verwerking
 • het beoordelen of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling nodig is; en zo ja het bijstaan bij de uitvoering hiervan
 • het beoordelen van privacyaspecten van bestaande en nieuwe producten en diensten
 • het opstellen verwerkersovereenkomsten
 • het opstellen van overeenkomsten tussen partijen die gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zijn
 • het adviseren over privacy op de werkvloer
 • het adviseren over track & trace van bedrijfsvoertuigen
 • het adviseren over voorgenomen (online) marketing initiatieven
 • het adviseren bij beveiligingsincidenten en datalekken
 • het doen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Daarnaast geven wij ook (inhouse) cursussen over privacy. Hiermee wordt de kans dat het privacybeleid door de medewerkers wordt begrepen en uitgevoerd zo groot mogelijk. Ook leidt dit ertoe dat bij een eventueel beveiligingsincident of datalek zo efficiënt mogelijk wordt opgetreden.

Is er sprake van een datalek? Moet dit worden gemeld?

Zo ja, dan moet dit binnen 72 uur nadat het lek is ontdekt.

Het weekend telt gewoon mee!

Bel in dat geval (of indien u twijfelt) ook buiten kantooruren met ons

NOODNUMMER DATALEKKEN: 06-11649474.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Iedere onderneming/organisatie verwerkt persoonsgegevens. Maar mag dat eigenlijk wel? Of mogen alleen bepaalde gegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Welke dat zijn, hangt onder meer af van het soort persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over gezondheid, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit of strafrechtelijke zaken.
Ook wordt gekeken naar wie degenen zijn om wiens persoonsgegevens het gaat. Voor bijvoorbeeld gegevens van kinderen en werknemers gelden extra strenge eisen.
Verder is onder andere van belang hoe groot de gevolgen van de verwerking van de persoonsgegevens kunnen zijn. Soms moet bijvoorbeeld eerst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden uitgevoerd voordat de verwerking mag worden gestart.

Als verwerking is toegestaan, moet vervolgens worden bekeken hoeveel gegevens worden verwerkt en hoe lang dat echt nodig is. De praktijk is dat vaak veel meer gegevens worden verwerkt dan is toegestaan en dat dit veel te lang gebeurt.

Aan de hand van gerichte vragen, brengen wij met onze ervaring en specialistische kennis de situatie zo snel mogelijk in kaart. Op basis hiervan maken wij een plan van aanpak. Wij proberen dat zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de situatie binnen het bedrijf/de organisatie.

Betrokkene

Betrokkenen zijn de personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt.

Of persoonsgegevens mogen worden verwerkt, is bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetgeving. Vraagt u zich af of uw een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens is toegestaan? Of wil u weten of uw privacyrechten zijn gerespecteerd? Of wil u tegen een dergelijke schending optreden? De specialisten van Advocatenkantoor Elassaiss staan u graag bij.

Betrokkenen hebben verschillende wettelijke rechten op grond van de AVG en overige privacywetgeving. Dit zijn de rechten op/van:

 1. inzage en bevestiging van verwerking van persoonsgegevens;
 2. rectificatie;
 3. verwijdering;
 4. beperking van de verwerking;
 5. overdraagbaarheid van gegevens;
 6. verzet tegen de verwerking;
 7. intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens.

Wil u één of meerdere van deze rechten uitoefenen? Vraagt u zich af hoe dit moet? Ook hierbij zijn de specialisten van Advocatenkantoor Elassaiss u graag van dienst.

Functionaris gegevensbescherming

Functionarissen gegevensbescherming bekleden binnen ondernemingen en organisaties een belangrijke maar ook bijzondere rol. Zij zien als interne toezichthouder toe op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywet- en ‑regelgeving.

Aangezien de huidige privacywet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling is, zijn pasklare antwoorden en oplossingen niet altijd voor handen. Dit maakt het vak functionaris gegevensbescherming zowel uitdagend als moeilijk. Dit wordt verstrekt wanneer er sprake is van tijddruk.

Bij de taakuitoefening moet de juiste verhouding worden gevonden tussen enerzijds het respecteren van de privacywet- en -regelgeving en anderzijds het belang van de onderneming/organisatie.

De specialisten van Advocatenkantoor Elassaiss zijn volwaardige gespreks- en sparringpartners voor functionarissen gegevensbescherming. Zij realiseren zich dat functionarissen gegevensbescherming de ene keer behoefte hebben aan een degelijk onderbouwd advies en de andere keer direct een antwoord nodig hebben.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl